việt hóa open cart 1.5 full

hướng dẫn
Download: vietnamese
Upload vào thư mục chứa opencart
Đăng nhập vào Admin panel: System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. điền vào các thông tin sau:

Language Name: vietnamese
Code: vi
Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
Image: vn.png
Directory: vietnamese
Filename: vietnamese
Status: Enabled

Chon save để lưu lại
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ bên ngoài site.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản lý.
Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.0, 1.5.0.1, 1.5.0.2, 1.5.0.3, 1.5.0.4, 1.5.0.5

Last Update
20 Aug 2017

Created
6 Jun 2011
72 Downloads
12 Comments
tienluugu
tienluugu
Member since: 8 Apr 2011

View all extensions Get Support