Beslist.nl CPS API & Feed NL + EN

Beslist.nl CPS API & Feed NL + EN
(english below)

Maak gebruik van beslist.nl om het verkoopvolume en de omzet van uw webshop te vergroten. Elke dag winkelen ruim 600.000 online shoppers in het assortiment van de ruim 10.000 webshops die zijn aangesloten op beslist.nl. Toon deze shoppers ook uw assortiment door uw webshop aan te melden.

Sluit uw webshop aan op de beslist.nl Winkelwagen en ontvang direct bestellingen vanaf beslist.nl. De Winkelwagen kent een cost per sale (CPS) model. U betaalt uitsluitend wanneer u bestellingen ontvangt via beslist.nl. Als uw webshop is aangesloten op de beslist.nl Winkelwagen weet u exact welke kosten u kunt verwachten wanneer er een bestelling wordt geplaatst. Het beheren van uw campagne op beslist.nl is heel eenvoudig. Door het aanpassen van uw CPS percentage beïnvloedt u gemakkelijk de positie van uw artikelen op beslist.nl. Consumenten doorlopen het volledige bestelproces op beslist.nl. U profiteert als webshop van de betrouwbare en eenvoudige checkout van beslist.nl. Het bestelsysteem zorgt er voor dat consumenten de aankoop makkelijker afronden. Deze zekerheid werkt voor veel webshops conversie verhogend.

Belangrijkste kenmerken
-Consumenten ronden de volledige bestelling en betaling af op beslist.nl
-Contactgegevens van uw klanten volledig beschikbaar
-Betrouwbare en eenvoudige checkout voor consumenten
-Specifieke CPS ondergrenzen per productcategorie

Uw voordelen
-Uitsluitend betalen voor bestellingen
-Eenvoudig uw campagne beheren
-Snelle uitbetaling

--------------------------------------------------------------------------

Use beslist.nl to increase sales volume and turnover of your shop. Every day more than 600,000 shopping online shoppers in the range of more than 10,000 online shops connected to beslist.nl. Show these shoppers also register your product range by your shop.

Connect your online shop to the beslist.nl cart and receive direct orders from beslist.nl. The cart has a cost per sale (CPS) model. You pay only when you receive orders via beslist.nl. If your shop is connected to the beslist.nl Cart know exactly what costs you can expect when an order is placed. Manage your campaign beslist.nl is very simple. By customizing your CPS rate affects you easily position your articles on beslist.nl. Consumers go through the entire ordering process on beslist.nl. You benefit as shop of reliable and simple checkout beslist.nl. The ordering system ensures that consumers more easily complete the purchase. This security works for many online shops conversion enhancing.

Most important features
-consumers Complete the entire order and payment off at beslist.nl
-Contact Your customers fully available
Reliable and easy checkout for consumers
-specific CPS lower limits for each product category

your benefits
-Containing Exclusively pay for orders
-Easy To manage your campaign
-Fast payout
Price
$150.00

  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

Last Update
29 Oct 2016

Created
29 Oct 2016
1 Sales
0 Comments
dennykb-d
dennykb-d
Member since: 25 Oct 2011

View all extensions Get Support