GLS Export (GLS Connect) OC 2.x.x

GLS Export (GLS Connect) OC 2.x.x
Slovak
Modul pre export logistických dát z OpenCart cez CSV pre kuriérsku spoločnosť GLS.

Prepisujete dáta ručne? Robíte chyby? Koľko Vám to zaberie času? Jednoduchým klikom sa Vám vyexportuje CSV súbor, ktorý len vložíte do GLS Connect systému a všetko máte vyplnené.

- Tento modul používame každý deň, je to naozaj veľká pomoc pri každodennej práci
- Pred samotným CSV exportom umožňuje individuálne vybratie objednávok, ktoré sa majú exportovať

✔ Jednoduchá inštalácia, používa OCMOD
✔ Iba nové súbory, žiadne z pôvodných nie sú prepísané

Možnosti
- nastavenie odosielateľa pre všetky exportované objednávky
- možnosť nastavenia modulu dobierky (v prípade ak nevyužívate štandartný platobný modul dobierka v Opencart)
- možnosť spárovať si modul s Vašim modulom dopravy
- možnosť zmeny stavu objednávky pri exporte
- zobraziť iba objednávky iba ktoré sú spárované s dopravou
- zobrazenie CSV štruktúry v hlavičke CSV súboru
- notifikácia zákazníka pri zmeny stavu objednávky
- podpora X-Shipping Pro a X-Payment Pro
- podpora Czechpost a Multishipping

Nastavenie CSV
Oddelovač stĺpcou v CSV je ; a kódovánie súboru je UTF-8.

English
Module for export logistics data from OpenCart through CSV for GLS courier company.

Do you rewrite the data manually? Are you making mistakes? How much will it take for you? With a simple click, you'll be exported to a CSV file that you just paste into the GLS Connect system and everything is complete.

- We use this module every day, it's really a great help in everyday work
- Before the CSV export itself, it allows you to individually remove the orders to be exported

✔ Simple installation, using OCMOD
✔ Only new files, none of the original files are overwritten

Options
- sender settings for all exported orders
- option to set up the payload module (if you do not use the standard OpenCart payment module)
- the ability to pair your module with your transport module
- the possibility of changing the export order status
- view only orders that are paired with traffic
- view the CSV structure in the CSV file header
- notification customer if change status order
- support X-Shipping Pro and X-Payment Pro
- support Czechpost and Multishipping

CSV setting
Column separator in CSV is; and encoding the file is UTF-8.

Preklady / Translation
SK, CZ, ENG, SI, PL, HU, ES, DE, IT, HR

Podpora krajín pre GLS Export / Support GLS Export for country
Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Croatia, Hungary, Germany, Poland, Austria, Italy, Vatican City, Spain, United KingdomLog

4.4.2020
- adding translate HR, ES, IT, DE, HU

6.11.2018
- adding support X-Shipping Pro and X-Payment Pro

22.10.2018
- notification customer if change status order

2.7.2018
- adding new function
- adding new translate SI, PLWeb: opencart-solutions.com
Email: support@opencart-solutions.com
Buy
Price
$35.95

  • Developed by OpenCart Community
  • 6 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
2.0.0.0, 2.0.1.0, 2.0.1.1, 2.0.2.0, 2.0.3.1, 2.1.0.1, 2.1.0.2, 2.2.0.0, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2

Last Update
19 Aug 2020

Created
23 Aug 2017
11 Sales
8 Comments
opencart-solutions
opencart-solutions
Member since: 18 Apr 2016

View all extensions Get Support