Armenian Language pack for OpenCart 3x

Armenian Language pack for OpenCart 3x
Հայերենի փաթեթն անվճար
Armenian language extension for OpenCart 3x.

  Download the Armenian language pack.
  Unzip it an upload the files to your main shop directory.
  Note: If there is an upload folder inside the archive, upload the contents of that folder, not the folder itself.
  Go to OpenCart admin>System>Localisation>Languages
  Click "Insert".

- You can also use Language Editor in OpenCart 3x
Go to your Admin panel, then hit Design > Language Editor.
--
Սա կայքի դիմային մասի թարգմանությունն է։ Կառավարման վահանակի հայերեն թարգմանություն ներառված չի։
Տեղադրման համար admin\language բաժնում en-gb կամ այլ որևէ լեզվի փաթեթը կրկնօրինակեք և անվանափոխեք hy-am։ Այնուհետև այս փաթեթի ֆայլերն ապաարխիվացրեք catalog\language թղթապանակի մեջ։
Անցեք կառավարման վահանակի system=>localisation=>languages էջ, սեղմեք add new և լրացրեք դաշտերը հետևյալ ինֆոյով`
Language Name - Armenian
Code hy-am
Locale hy-AM,hy_AM.UTF-8,hy_AM,hy-am,armenian
Status enabled
Sort Order /ըստ ցանկության և լեզուների քանակի/
Վերոնշյալ դաշտերը լրացնելուց հետո սեղմեք Save։
Download
 • Developed by OpenCart Community
 • 12 Months Free Support
 • Documentation Included

Rating

Compatibility
3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 4.x.x.x, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3

Last Update
9 May 2020

Created
11 Feb 2019
355 Downloads
3 Comments
IMarketLab
IMarketLab
Member since: 7 Nov 2015

View all extensions Get Support