بسته زبان پارسی

بسته زبان پارسی
بسته زبان پارسی برای اپن کارت

 • پارسی سازی شامل:
  بخش مدیریت
  فروشگاه

 • [*]راست چین سازی شامل:
  بخش مدیریت
  فروشگاه


  در بخش سامانه << محلی سازی << زبان ها << افزودن جدید << مراجعه کنید و در بخش نام زبان "پارسی" را وارد کنید و در بخش FA-IR را انتخاب کنید سپس در بخش محلی fa-IR,fa_IR.UTF-8,fa_IR,fa-ir,persian را وارد کنید
  در نهایت در بخش افزونه ها بر روی تغییرات کلیک کنید و سپس بر روی تازه کردن کلیک کنید تا تغیرات به صورت کامل انجام شود
  Download
  • Developed by OpenCart Community
  • Documentation Included

  Rating

  Compatibility
  3.0.3.7

  Last Update
  7 May 2021

  Created
  10 Apr 2021
  38 Downloads
  1 Comments
  persianrace
  persianrace
  Member since: 6 Jan 2014

  View all extensions Get Support