Borica emv 3DS - Credit / Debit Card Payments

Borica emv 3DS - Credit / Debit Card Payments
### Функционалност ###

1. Борика 3D - модулът поддържа новата система Borica emv 3DS, която Ви разрешава да приемата плащания с кредитни/дебитни карти, с поддръжка на SCA, което е изискване в Европейския Съюз от края на 2019.
2. Списък с транзакции - при направена поръчка можете да разгледате извършените транзакции (номер, сума, статус), както и да изпратите заявка, за да получите обратно пълна информация за дадената транзакция
3. Можете да възстановявате сума по транзакция
4. След успешно плащане, потребителят е пренасочен обратно към страницата на търговеца, където вижда съобщение за успешна поръчка и детайлна информация относно транзакцията
5. След провалено плащане, потребителят е пренасочен обратно към страницата на търговеца, където може да види съобщение за провалено плащане и детайлна информация относно транзакцията.
6. Модулът работи и е тестван със следните теми: `Default (OpenCart 3.x, 2.1.x, 2.3.x), 1.5.6`, `Journal3 (OpenCart 3.x, 2.1.x, 2.3.x)`, `Journal2 (OpenCart 3.x, 2.1.x, 2.3.x)`, но не би трябвало да има проблеми с която и да е друга тема.
7. Поддържани версии на OpenCart: 3.x, 2.1.x, 2.3.x, 1.5.6 (vQmod)
8. Изисква се PHP 5.6+

За да можете да използвате модулът, трябва да имате сключен договор с Борика и да бъдете в контакт с техния технически екип, за да можете да получите частен ключ и сертификат.

### Инсталация (OpenCart 2.1.x, 2.3.x, 3.x) ###

1. Разархивирайте модула
2. Качете файловете в директорията на Вашия магазин
3. Идете в Админ - Модули - Модификации
4. Кликнете на синята иконка (Обнови), за да изтриете наличния кеш.
5. Променете правата на потребителските групи, така че желаните от Вас да имат права за редакция на модула
6. Идете в Админ - Модули - Модули - Плащания -> Borica: Virtual POS Terminal, за да редактирате настройките
7. Качете `private key` файла (разширение `.key`) и `сертификат` (разширение `.cer`) файла.
8. Въведете `Terminal ID` и `Merchant ID`.
9. По желание можете да въведете и `Име на търговец` , което ще бъде показано при пренасочване към страницата за плащане. Ако такова не е въведено, то ще се използва името на магазина
10. Въведете и останалите настройки (които са общи за по-голямата част от платежните методи)

### Инсталация при OpenCart 1.5.6

1. Уверете се, че имате инсталиран vQmod
2. Разархивирайте модула
3. Качете файловете в директорията на Вашия магазин
5. Променете правата на потребителските групи, така че желаните от Вас да имат права за редакция на модула
6. Идете в Админ - Модули - Плащания -> Borica: Virtual POS Terminal, за да редактирате настройките

Останалите стъпки са същите

PS: За да получите частен ключ и сертификат за тестова и жива среда е нужно да сте в контакт с техническата подръжка на Борика. `BackRef` URL-а не може да бъде променен, затова трябва да го изпратите на техническата поддръжка, така че да могат да го добавят към Вашия акаунт.

### Features ###

1. Borica 3D Secure Support - this extension supports the latest Borica EMV 3DS, allowing you to accept credit/debit card payments. The new Borica environment is SCA compliant, which is mandatory in the EU since 2019.
2. Transaction List - you can view the transactions, attached to an order and check their status.
3. You can refund a transaction directly from your order view
4. Upon successful payment, the customer is redirected back to the success page, where he/she can view detailed description of the transaction.
5. Upon failed payment, the customer is redirected back to a page, where he/she can view detailed description of the failed transaction
6. Tested with `Default`, `Journal3` and `Journal2` themes, but it should support virtually any theme.
7. Compatible with OpenCart 3.x, OpenCart 2.3.x, OpenCart 2.1.x, OpenCart 1.5.6 (vQmod)
8. PHP 5.6+ is required

In order to use this extension, you have to contact Borica support and work together on activating you account and issuing private keys and certificates.

### Installation (OpenCart 2.1.x, 2.3.x, 3.x) ###

1. Unzip the extension
2. Upload to your OpenCart's root directory
3. Go to Admin -> Extensions -> Modifications
4. Click on the `Refresh` icon on the top right, in order to purge the OCMod's cache.
5. Adjust User Group Permissions, allowing users to `access` and `modify` the new extension.
6. Go to Admin -> Extensions -> Modules -> Payment -> Borica: Virtual POS Terminal to edit settings
7. Upload you `private key` file (`.key` extension) and your `certificate` (`.cer` extension) file.
8. Fill in your `Terminal ID` and `Merchant ID`.
9. Optionally you can set `Merchant Name`, which will be displayed in the Borica Payment Page. If that's left empty, then the store's name will be used instead.
10. Adjust the rest of the settings (common for most of the payment methods)

### Installation for OpenCart 1.5.6

1. Make sure you have vQmod installed
2. Unzip the extension
3. Upload to your OpenCart's root directory
5. Adjust User Group Permissions, allowing users to `access` and `modify` the new extension.
6. Go to Admin -> Modules -> Payment -> Borica: Virtual POS Terminal to edit settings

The rest of the steps are the same

PS: In order to obtain Dev/Live `private key` and `certificate`, you must be in contact with Borica's technical support. The `BackRef` URL can not be changed, so you have to send it to them, so that they can attach it to your account.
Price
$139.99

  • Developed by OpenCart Community
  • 12 Months Free Support
  • Documentation Included

Rating

Compatibility
1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4, 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0.3.8, 2.3.0.0, 2.3.0.1, 2.3.0.2, 2.1.0.1, 2.1.0.2

Last Update
22 Nov 2023

Created
24 May 2021
15 Sales
5 Comments
OC2PS
OC2PS
Member since: 25 Jul 2010

View all extensions Get Support